Szukaj
sklepcad.pl
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SKLEPCAD.PL

1. Postanowienia ogólne.

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem https://sklepcad.pl/ (zwany dalej Sklepem)
stanowi własność EKSPERTsoft Marcin Piątek (zwanego dalej Sprzedającym),
prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „EKSPERTsoft Marcin Piątek
adres firmy: Trzebunia 651, 32-438 Trzebunia NIP: 6443479720 wpisanej do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra
właściwego do spraw gospodarki (www.firma.gov.pl), tel: 694 873 074

1.2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, a w szczególności
prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta, zasady składania zamówień oraz zawierania i
rozwiązywania umów kupna-sprzedaży dotyczących produktów oferowanych przez
Sprzedawcę, a także zasady wykonywania tych umów oraz zasady postępowania
reklamacyjnego i ochrony danych osobowych. Niniejszy Regulamin określa również
zasady świadczenia usług drogą elektroniczną, które są świadczone jedynie w zakresie
mającym umożliwić Klientom dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu.

1.3. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego
Regulaminu na stronach internetowych https://sklepcad.pl/ w tym również pobrać i
zarchiwizować treść Regulaminu lub też sporządzić jego wydruk. Regulamin jest
ponadto udostępniany Klientom w toku procedury składania zamówienia.

1.4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do
przedsiębiorców korzystających ze Sklepu, za wyjątkiem punktów 7 i 8 Regulaminu,
które skierowane są wyłącznie do Klientów będących konsumentami, a także za
wyjątkiem tych zapisów Regulaminu, które wyraźnie odnoszą się do konsumentów.

1.5. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej, a
także telefonicznie, oraz drogą pisemną (dane kontaktowe jak w punkcie 1.1
Regulaminu), przy czym zamówienia Klienci składają przy użyciu formularza
zamówienia, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 niniejszego Regulaminu.

1.6. Wszelkie ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na
stronach https://sklepcad.pl odnoszące się do zamieszczonych tam produktów, nie
stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do
zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną.


2.1. Sprzedawca świadczy drogą elektroniczną usługi polegające na umożliwieniu
Klientom założenia konta użytkownika na stronie internetowej Sklepu oraz udostępnieniu
Klientom formularza zamówienia na stronie internetowej Sklepu.

2.2. Usługa konta użytkownika polega na umożliwieniu Klientom korzystania z zasobów
Sklepu po zalogowaniu się. Założenie konta użytkownika wymaga wypełnienia i
przesłania formularza rejestracji zawierającego: imię i nazwisko, adresu , adresu do
korespondencji (jeśli jest inny, niż adres główny) oraz adres poczty elektronicznej.
Usługa konta użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient
może w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów usunąć swoje
konto użytkownika poprzez przesłanie Sprzedawcy żądania usunięcia konta drogą
pisemną, lub za pośrednictwem e-mail (dane kontaktowe określone w punkcie 1.1.
Regulaminu).

2.3. Usługa formularza zamówienia polega na umożliwieniu Klientom składania
zamówień (oświadczeń woli) na towary oferowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem
strony internetowej Sklepu, zgodnie z procedurą przewidzianą w punkcie 3 Regulaminu.
Usługa świadczona jest nieodpłatnie i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega
zakończeniu bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

2.4. Do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień niezbędny jest
komputer lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do sieci Internet oraz systemem
operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej (np. Mozilla
Firefox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer) z obsługą skryptów Javascript, a
także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

2.5. Sprzedawca informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z
usługi świadczonej drogą elektroniczną poprzez sieć Internet należą w szczególności
ingerencje osób trzecich (tzw. hackerów), wirusy komputerowe, konie trojańskie czy też
spam (nie zamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane jednocześnie do wielu
odbiorców). W interesie każdego użytkownika usług świadczonych za pośrednictwem
Internetu jest zainstalowanie legalnego i aktualnego oprogramowania chroniącego
urządzenie użytkownika przed ww. zagrożeniami.

2.6. Klienci korzystający ze Sklepu zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek
działalności sprzecznej z prawem, w tym w szczególności od dostarczania treści o
charakterze bezprawnym oraz od ingerowania w zawartość Sklepu lub jego elementy
techniczne.

2.7. Reklamacje dot. usług świadczonych drogą elektroniczną można zgłaszać pisemne,
lub poprzez pocztę elektroniczną (dane kontaktowe wskazane w punkcie 1.1.
Regulaminu). Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni.

 

3. Procedura zawarcia umowy kupna-sprzedaży.


3.1. Sklep przyjmuje zamówienia Klientów poprzez stronę internetową https://sklepcad.pl/.
Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Złożenie przez
Klienta Sklepu zamówienia stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży produktów
będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

3.2. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów na
stronie https://sklepcad.pl/ ,kliknięcie ikony „dodaj do koszyka”, wypełnienie formularza
zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie i przesłanie
zamówienia poprzez kliknięcie ikony „Kupuję i płacę”. Zamówienia składane za
pośrednictwem Sklepu pociągają za sobą obowiązek zapłaty.

3.3. Niezbędnym elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się przez Klienta z
niniejszym Regulaminem i jego akceptacja, co Klient potwierdza zaznaczając
odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji niniejszego Regulaminu
w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia
towaru za pośrednictwem Sklepu i wymaga uzgodnienia warunków transakcji w innej
formie.


3.4. Po złożeniu przez Klienta prawidłowo wypełnionego formularza zamówienia Sklep
niezwłocznie potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez przesłanie Klientowi stosownej
wiadomości e-mail na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Z chwilą
otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta umowa kupna-sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Tego rodzaju wiadomość elektroniczna
stanowi jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy na odległość. Informacje zawarte
w przesłanej wiadomości zawierają szczegółowe dane zamówienia.

3.5. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim.

 

4. Sprzedaż treści cyfrowych.


4.1. Sprzedaż treści cyfrowych odbywa się na zasadach określonych w niniejszym
Regulaminie.


4.2. Poprzez treści cyfrowe należy rozumieć dane wytwarzane i dostarczane w postaci
cyfrowej (np. klucze aktywacyjne), jak również treści cyfrowe dostarczane na nośniku
materialnym (np. płyta CD, płyta DVD itp.).


4.3. W umowach o dostarczanie treści cyfrowych Sprzedawca działa wyłącznie jako
dystrybutor. Sprzedawca nie jest licencjodawcą dystrybuowanych treści cyfrowych, a
umowa licencyjna zawierana jest pomiędzy licencjodawcą a Klientem będącym odbiorcą
końcowym dystrybuowanych treści cyfrowych.


4.4. Zawarcie umowy licencyjnej pomiędzy licencjodawcą a Klientem następuje w drodze
akceptacji umowy licencyjnej podczas instalacji treści cyfrowych przez Klienta, lub wobec
braku wymogu akceptacji umowy licencyjnej – na podstawie przepisów ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz.
631 ze zm.).


4.5. W przypadku treści cyfrowych dostarczanych na nośniku niematerialnym,
Sprzedawca odpowiada wyłącznie za wady związane z działaniem nośnika. Sprzedawca
nie odpowiada za wady dystrybuowanych treści cyfrowych. Za wady dystrybuowanych
treści cyfrowych odpowiada licencjodawca.


4.6. Spełnienie świadczenia z umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są
zapisane na nośniku materialnym następuje, za zgodą Klienta będącego konsumentem,
przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 ustawy z
dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827).


4.7. W przypadku, gdy Klient będący konsumentem, wyrazi zgodę na rozpoczęcie
świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, na podstawie art. 38 ust.
13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) nie
przysługuje mu prawo do odstąpienia od takiej umowy.


4.8. Na podstawie art. 38 ust. 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz. U. 2014 r.,poz. 827) Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do
odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w której przedmiotem świadczenia są
nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane dorgą elektroniczną lub w
zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu lub został aktywowany klucz licencyjny.


5. Ceny i płatność.


5.1. Ceny produktów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu są cenami netto
(tj. nie zawierają podatku VAT, który jest naliczany podczas składania zamówienia) i
wyrażone są w złotych polskich (PLN).


5.2. Podane na stronach Sklepu ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Koszty
dostawy produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są
wskazywane Klientowi w trakcie składania zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia
przez Klienta woli związania się umową sprzedaży. Koszt dostawy zależny jest od
wybranego przy składaniu zamówieniu sposobu dostawy. Łączny koszt zamówienia,
obejmujący cenę produktu oraz koszt dostawy, widoczny jest przy podsumowaniu
dokonywanego zamówienia.


5.3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena z chwili złożenia zamówienia przez Klienta.


5.4. Płatność za zamówiony towar może być w formach płatności możliwych do wyboru
w formularzu zamówienia.


5.5. Na wszystkie towary zamówione w Sklepie wystawiane są paragony fiskalne,
rachunki lub faktury VAT.


6. Dostawa.


6.1. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że umowa sprzedaży stanowi
inaczej (zob. punkt 5.2. Regulaminu) lub Klient samodzielnie zorganizuje transport lub
też dokona odbioru osobistego.


6.2. Zamówione produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty
Polskiej, według wyboru Klienta dokonanego przy składaniu zamówienia. Zamówione
towary dostarczane są – w zależności od wyboru Klienta – bezpośrednio na adres
Klienta wskazany w formularzu zamówienia.


6.3. Dostawy towarów zamawianych za pośrednictwem Sklepu są realizowane na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku chęci zakupu towaru z miejscem dostawy
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej należy skontaktować się ze Sklepem przed
złożeniem zamówienia celem ustalenia możliwości wykonania dostawy oraz jej kosztów.
W takiej sytuacji koszty dostawy zostaną ustalone indywidualnie i podane do wiadomości
Klienta przed złożeniem zamówienia.


6.4. Czas realizacji zamówienia wynosi do 2 roboczych, licząc od dnia zaksięgowania wpłaty 
od Klienta, chyba że w opisie produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin.


6.5. Po otrzymaniu przesyłki Klient powinien, w miarę możliwości, sprawdzić w
obecności dostawcy stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń
przesyłki podczas przewozu wskazana jest, w miarę możliwości, odmowa odbioru
przesyłki przez Klienta bądź spisanie w obecności dostawcy protokołu określającego
stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody, co znacznie ułatwi ewentualne
postępowanie reklamacyjne.


7. Procedura rozpatrywania reklamacji.


7.1. Sklep jest zobowiązany do dostarczenia Klientom sprzedawanych rzeczy bez wad
fizycznych i prawnych (rękojmia). W przypadku wadliwości nabytych towarów Klientom
przysługują uprawnienia przewidziane w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w części odnoszącej się
do rękojmi (art. 556 i nast.).


7.2. Reklamacje składa się na adres siedziby Sklepu, o którym mowa w punkcie 1.1
Regulaminu. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe Klienta, informację o
rodzaju wad i dacie ich stwierdzenia, żądanie Klienta, a w razie wątpliwości również
jakiegoś rodzaju potwierdzenie dokonania zakupu reklamowanego towaru w Sklepie.
Powyższa treść reklamacji ma formę zalecenia, a reklamacje o innej treści również będą
rozpatrywane przez Sprzedawcę.


7.3. Jeśli do rozpoznania reklamacji konieczne okaże się zapoznanie się przez
Sprzedawcę ze sprzedaną rzeczą, Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi,
będzie zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz do miejsca oznaczonego w
umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie – do miejsca, w
którym rzecz została wydana Klientowi. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób
jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient
obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.

7.4. Sklep ustosunkuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni.

7.5. Sklep nie udziela odrębnej gwarancji na sprzedawane produkty. Produkty objęte są
gwarancją producenta.

 

8. Prawo do odstąpienia od umowy.


8.1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z
2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu
umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i
bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w punktach 8.4, 8.5 i 8.8
Regulaminu. 


8.2. Klient może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy
stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.
z 2014 r. poz. 827) , jak również z formularza zwrotu wysyłanego na adres e-mail Klienta
po wykonaniu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe.


8.3. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważa się za niezawartą. Jeżeli
Klient będący konsumentem złożył oświadczenia zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę,
oferta przestaje wiązać.


8.4. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu
takiemu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. W przypadku, gdy towary ze
względu na swój charakter (np. towary wielkogabarytowe) nie mogą zostać w zwykłym
trybie odesłane pocztą, koszty zwrotu towaru będą zależały od cennika przewoźnika
świadczącego usługę transportową.


8.6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem
korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru,
cech i funkcjonowania rzeczy.


8.7. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w
odniesieniu do umów wymienionych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), a w szczególności:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana
według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub
mająca krótki termin przydatności do użycia;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym
opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę
zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na
swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


8.8. Jeżeli Klient zażądał rozpoczęcia świadczenia usług (o ile takie usługi oferta
Sprzedawcy w ogóle przewiduje) przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
zapłaci Sprzedawcy kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili,
w której Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od niniejszej umowy.


8.9. Klient powinien zabezpieczyć odsyłany towar w taki sposób, aby zminimalizować
ryzyko jego uszkodzenia w transporcie.


9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.


9.1. Jeżeli przedsiębiorca nie uznał reklamacji Klienta będącego konsumentem, a ten się
nie zgadza z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.


9.2. W szczególności Klient ma możliwość zwrócenia się do właściwego wojewódzkiego
inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w
sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą zgodnie z art.
36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze
zm.). Mediacja ma charakter dobrowolny (obie strony muszą wyrazić na nią zgodę), a
ewentualna ugoda stron także musi być wynikiem zgody pomiędzy obiema stronami.
Skuteczne wniesienie wniosku o przeprowadzenie mediacji nie gwarantuje jej
przeprowadzenia, ani tym bardziej jej wyniku.


9.3. Klient ma również możliwość zwrócenie się o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z
zawartej umowy sprzedaży przez stały polubowny sąd konsumencki przy wojewódzkim
inspektorze Inspekcji Handlowej, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia
2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.). Regulamin organizacji i
działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa Rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i
działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

9.4. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń dostępne są również w siedzibach oraz na stronach
internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji
społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

10. Ochrona danych osobowych.


10.1. Administratorem Twoich danych jest EKSPERTsoft Marcin Piątek z siedzibą
Trzebunia 651, 32-438 Trzebunia

10.2 Firma EKSPERTsoft może poprosić Klientów o następujące dane:
 imię i nazwisko;
 nazwa firmy;
 ulica oraz numer domu i lokalu;
 kod pocztowy oraz miejscowość;
 e-mail oraz numer telefonu;
 numery NIP oraz REGON;

10.3 Firma EKSPERTsoft Marcin Piątek przetwarza dane jedynie w celach:
 fakturowania;
 kontaktów handlowych;
 realizacji zamówień;
 przedstawiania ofert handlowych;
 rozpatrywania reklamacji;

10.4 W trosce o bezpieczeństwo powierzonych informacji zostały opracowane
wewnętrze procedury mające na celu zabezpieczenie ich przed wyciekiem.

10.5 Administrator w celu wywiązania się z zawartej umowy ma prawo przekazać do
innych odbiorców powierzone dane w dwóch przypadkach:
 firmie spedycyjnej, w celu dostarczenia produktów pod wskazany adres
 dystrybutorom produktów, w celu bezpośredniego dostarczenia produktów pod
wskazanych adres

Plik do pobrania Regulamin SKLEPCAD.pdf

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl